Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOVE ME DECORATION
OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY LOVE ME DECORATION

§1
Postanowienia wstępne
1. Użyte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży pojęcia należy rozumieć następująco:
A. Cena – wynagrodzenie określone w złotych polskich należne Sprzedawcy w związku ze sprzedażą Produktu.
B. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
C. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawą, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
D. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
E. Produkt/Towar – prezentowany w Sklepie internetowym przez Sprzedawcę, rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.
F. Ogólne Warunki Umowy Sprzedy – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży.
G. Sprzedawca – Zoryana Frydrak prowadząca dziajalność godpodarczą pod nazwą Zoryana Frydrak Love me decoration, ul.Długa 33B/1 05-270 Marki, NIP:7010520236, tel.518 375 427, email: loveme@loveme-decoration.pl
H. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Zoryana Frydrak Love me decoration, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu
I. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
2. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią integralną część każdej Umowy Sprzedaży.
3. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży skierowane są zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami zawierających Umowy Sprzedaży.
4. Akceptacja Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży jest dobrowolna jednak niezbędna do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§2
Warunki uczestnictwa w zakupach
1. Aby dokonać zakupów Klient powinien dokonać rejestracji w Sklepie internetowym lub dokonać zakupów bez rejestracji.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie: https://loveme-decoration.pl
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
4. Zoryana Frydrak Love me decoration może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
A. Podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
B. Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
C. Dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Zoryana Frydrak Love me decoration za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Zoryana Frydrak Love me decoration.
5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Zoryana Frydrak Love me decoration.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
A. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, p. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
B. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
C. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
D. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Zoryana Frydrak Love me decoration
E. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§3
Składanie zamówienia
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://loveme-decoration.pl / https://loveme-decoration.com, dokonać wyboru produktu(ów), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostaje podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie to będzie zawierać informacje dotyczące:
A. Przedmiotu zamówienia;
B. Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
C. Wybranej metody płatności
D. Wybranego sposobu dostawy
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”
6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Zoryana Frydrak Love me decoration Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
7. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 7
9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§4
Formy dostawy
1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Zamówienia z dostawą poza granicami Polski realizujemy wyłącznie poprzez angielską wersję strony: https://loveme-decoration.com.
2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską lub pocztą. Koszty dostawy znajdują się pod adresem: https://loveme-decoration.pl/dostawa/ . Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane podczas składania Zamówienia.
3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1-2 tygodnie licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia (za pobraniem) lub otrzymania informacji o płatności (przelew, płatności elektroniczne)
4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia Zamówienia wraz ze specyfikacją Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

§5
Płatności
1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).
2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za Zamówienie:
A. Zwykłym przelewem bankowym na konto podane podczas składania zamówienia.
B. Za pomocą systemu PAYPAL
C. Za pośrednictwem systemu DOTPAY w tym płatności ratalne i e-przelewem.
D. Za pomocą BLIK, transakcje przeprowadzane są przez system DOTPAY.
E. Za pomocą kart kredytowych. Rozliczenia transakcji kartą kredytową przeprowadzane są za pośrednictwem systemu DOTPAY.

§6
Realizacja zamówienia
1. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę w ciągu 5 dni roboczych, w przypadku zamówienia z odbiorem osobistym 3 dni, Zamówienie zostanie anulowane przez Usługodawcę, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej.
2. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:
A. w przypadku Zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Usługodawcy,
B. w przypadku płatności online za pośrednictwem systemu DOTPAY – w chwili, gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności,
3. W chwili, gdy wszystkie Zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wysyłany jest e-mail o skompletowaniu Zamówienia. Klient otrzyma ostatnią wiadomość informującą o statusie Zamówienia, kiedy Zamówienie zostanie wysłane do Klienta.
4. Po wysłaniu do Klienta Zamówienia są doręczane, w zależności od wybranego sposobu wysyłki, w czasie:
A. Kurier: do 2 dni roboczych,
5. Zmiany w wysyłce, rezygnacja z Zamówienia na warunkach opisanych w Regulaminie możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem loveme@loveme-decoration.pl.
6. Klient może wycofać złożone Zamówienie jedynie e-mailem pod adresem loveme@loveme-decoration.pl. Klient nie może anulować Zamówienia, które już zostało wysłane (Klient otrzymał wiadomość realizacji zamówienia ). Powyższe nie wyłącza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy opisanego w Par. 7 Regulaminu.
7. Jeśli w magazynie Sklepu zabraknie produktu lub produktów objętych Zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Klienta wysyłając wiadomość, na adres loveme@loveme-decoration.pl podany przez Klienta lub kontaktując się telefonicznie, w celu zaproponowania alternatywnego towaru, podzielenia Zamówienia na części lub anulowania Zamówienia w całości lub części.
8. W przypadku, gdy, Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia z alternatywnymi produktami, zamówienie zostanie anulowane w całości lub części zgodnie z wyborem Klienta.
9. Jeśli w sytuacji opisanej w §6 7. i zgodnie z wyborem Klienta Zamówienie zostanie podzielone, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych Zamówień powstałych w wyniku podzielenia Zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep.
10. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.
11. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacjach, o których mowa w §6 7., w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca może wykonać w terminie 30 dni od powstania tego zdarzenia umowne prawo odstąpienia od zamówienia w całości.
12. W przypadku anulowania Zamówienia w sytuacji opisanej w związku z §6 7., a Klient dokonał już zapłaty za Zamówienie, Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji Zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§7
Odstąpienie od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni.
2. Powyższe nie dotyczy umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Realizacja któregokolwiek z powyższych uprawnień pozostaje bez wpływu na inne umowy, w szczególności w zakresie, w jakim zostały zawarte razem z umową objętą oświadczeniem o odstąpieniu na skutek złożenia przez Klienta kilku Zamówień jednocześnie, lub Sprzedawca uzależnił zawarcie lub treści umowy objętej oświadczeniem o odstąpieniu od zawarcia innej umowy, z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami.
3. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład pisemnie na adres: Ul.Długa 33B/1 05-270 Marki w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres :loveme@loveme-decoration.pl
4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy).
7. W przypadku skorzystania przez konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Ul.Długa 33B/1 05-270 Marki
9. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania Produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Sprzedawca może w ramach akcji promocyjnej zaproponować Konsumentowi odbiór zwracanych Produktów, przez Sprzedawcę od Konsumenta.

§8
Odpowiedzialność za wady
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład pisemnie na adres: loveme@loveme-decoration.pl
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
7. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
8. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
A. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
B. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
C. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
9. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej polubowne.uokik.gov.pl.
10. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§9
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Zoryana Frydrak Love me decoration podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zoryana Frydrak Love me decoration o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres e-mail: loveme@loveme-decoration.pl.

§10
Dane Osobowe
Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów oraz innych podmiotów odwiedzających Witrynę zgodnie z ustaloną polityką prywatności dostępną pod adresem: https://loveme-decoration.pl/polityka-prywatnosci/

§11
Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca może dokonać zmian w Ogólnych Warunkach Umowy Sprzedaży.
2. W przypadku dokonania zmian w Ogólnych Warunkach Umowy Sprzedaży, Sprzedawca udostępni ich jednolity tekst poprzez publikację go na stronie:www.loveme-decoration.pl
3. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2020 roku
4. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Zoryana Frydrak Love me decoration a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
6. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Zoryana Frydrak Love me decoration a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zoryana Frydrak Love me decoration.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu https://loveme-decoration.pl.

ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
–Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
–Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie
następującej usługi(*)
–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
–Adres konsumenta(-ów)
–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
–Data
(*) Niepotrzebne skreślić.