REGULAMIN

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY
LOVE ME DECORATION

§1
Postanowienia wstępne
1. Użyte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży pojęcia należy rozumieć następująco:
A. Cena – wynagrodzenie określone w złotych polskich należne Sprzedawcy w związku ze sprzedażą Produktu.
B. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
C. Klient – (1) osoba fizyczna albo (2) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca stroną Umowy sprzedaży.
D. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
E. Produkt – oferowana przez Sprzedawcę rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.
F. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży.
G. Sprzedawca – Zoryana Frydrak prowadząca dziajalność godpodarczą pod nazwą Zoryana Frydrak Love me decoration, ul.Długa 33B/1 05-270 Marki, NIP:7010520236, tel.518 375 427, email:loveme@loveme-decoration.pl
H. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży dotycząca sprzedaży… przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki.
I. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
2. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią integralną część każdej Umowy Sprzedaży.
3. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży skierowane są zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami zawierających Umowy Sprzedaży.
4. Akceptacja Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży jest dobrowolna jednak niezbędna do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§2
Umowa sprzedaży
1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Produkty w następujący sposób:
A. pocztą elektroniczną pod adresem: loveme@loveme-decoration.pl
B. za pośrednictwem profilu na Instagramie oraz Facebooku.
2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
3. Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie wysyła do Klienta wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail (lub za pośrednictwem Instagramu lub Facebooka) z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia oraz informacją dotyczącą sposobu płatności oraz terminu wysyłki Produktu.
4. Sprzedawca udostępnia Klientowi płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna.
6. Dostawa odbywa się poprzez firmę kurierską,koszt przesyłki zależny jest od gabarytu i wagi przesyłki. Koszt przesyłki podawany jest klientowi każdorazowo przed złożeniem zamówienia.
7. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.
8. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika (kuriera).

§3
Reklamacje
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład pisemnie na adres: loveme@loveme-decoration.pl
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
7. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
8. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
A. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
B. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
C. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
9. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej polubowne.uokik.gov.pl.
10. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§4
Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni.
2. Powyższe nie dotyczy umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Realizacja któregokolwiek z powyższych uprawnień pozostaje bez wpływu na inne umowy, w szczególności w zakresie, w jakim zostały zawarte razem z umową objętą oświadczeniem o odstąpieniu na skutek złożenia przez Klienta kilku Zamówień jednocześnie, lub Sprzedawca uzależnił zawarcie lub treści umowy objętej oświadczeniem o odstąpieniu od zawarcia innej umowy, z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami.
3. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład pisemnie na adres: Ul.Długa 33B/1 05-270 Marki w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres :loveme@loveme-decoration.pl
4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy).
7. W przypadku skorzystania przez konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Ul.Długa 33B/1 05-270 Marki
9. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania Produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Sprzedawca może w ramach akcji promocyjnej zaproponować Konsumentowi odbiór zwracanych Produktów, przez Sprzedawcę od Konsumenta.

§5
Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca może dokonać zmian w Ogólnych Warunkach Umowy Sprzedaży.
2. W przypadku dokonania zmian w Ogólnych Warunkach Umowy Sprzedaży, Sprzedawca udostępni ich jednolity tekst poprzez publikację go na stronie:www.loveme-decoration.pl
3. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży obowiązuje od dnia 15 maja 2019 roku
4. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
–Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
–Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie
następującej usługi(*)
–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
–Adres konsumenta(-ów)
–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
–Data
(*) Niepotrzebne skreślić.